• Välkommen till Backamo Flygklubb

Checklista för SE-VIB

 

1. Innan föraren tar plats i flygplanet

1.1. Kontrollera att följande dokument medföres:

1.1.1. Nationalitets och registreringsbevis

1.1.2. Luftvärdighetsbevis

1.1.3. Miljöbevis, lastningsinstruktion, referensblad för flyghandbok samt radiotillstånd

1.1.4. Förarcertifikat, flygdagbok

1.1.5. Resedagbok

1.1.6. Checklista

1.1.7. Flyghandbok inkl. eventuella ändringar och tillägg

1.2. Kontrollera 

1.2.1. Max startvikt ej överskrides

1.2.2. Prestandakraven uppfylls, banlängd

1.2.3. Tyngdpunkt inom tillåtet tyngdpunktsområde under hela flygningen

1.2.4. Utför yttre och inre inspektion

2. Därefter innan start av motor

2.1. Justera midje- och bröstbälte till rätt längd

2.2. Kontrollera att kabindörrar är låsta

2.3. Kontrollera handbromsfunktion

2.4. Kontrollera att rodren är fria

2.5. Bränslekran öppen -ON

2.6. Kontrollera bränslemängd

3. Start av motor

3.1. Huvudströmbrytare på

3.2. Kontrollera den elektriska bränslepumpen

3.3. Gasreglage i tomgångsläge (helt tillbakadragen)

3.4. Bromsar anlagda

3.5. Magneter båda på

3.6. Choka (håll i utdraget läge)

3.7. Tryck in startknappen

3.8. Oljetryck inom några sekunder

3.9. Efter start, tryck in choken

4. Därefter varmkörning

4.1. Varmkör motorn med 2000 rpm i 2 minuter, därefter 2500 rpm tills motortemperatur uppnår minst 50 grader Celcius

4.2. Ställ i höjdmätare in QFE eller QNH

4.3. Slå på och kontrollera radion

4.4. Taxa långsamt med lågt varvtal

5. Därefter motoruppkörning

5.1. Utför magnetkontroll vid 3.850 rpm. Varvtalet får inte sjunka mer än 300 varv/min OCH skillnaden mellan magneter inte mer än 115 rpm

5.2. Trim i neutralläge

5.3. Klaff vid första läge, 15 grader

5.4. Elektrisk bränslepump på

5.5. Roder fria

5.6. Starta MOT vinden. Max 16 knop 90 grader sidvindskomposant

6. Start och stigning

6.1. Kontrollera kompassen så att den överensstämmer med banriktningen

6.2. För gasreglaget långsamt till fullt gaspådrag, minst 5400 rpm

6.3. För styrspak långsamt bakåt under accelerationen. Noshjulet lättar vid 50 km/h. Normal lättningsfart 70 km/h.

6.4. Efter lättning plana ut och accelerera till 100 km/h, påbörja därefter stigning.

Bästa stighastighet 100 km/h
Bästa hastighet vid max stigvinkel 90 km/h

6.5. Vid säker höjd, reducera motorvarvet till 5000 varv/min

6.6. Fäll in klaff

6.7. Slå av bränslepump

6.8. Anteckna starttid

7. Planflykt

7.1. Marschfart 4.500 rpm, ca 150 km/h

7.2. Kontrollera då och då att alla motorinstrument visar normalvärden

7.3. Glidflykt och plané

7.4. Längsta glidsträcka erhålles vid 98 km/h

Glidtal 11:1

8. Landning

8.1. Vid användning av klaff, reducera fart till max 112 km/h

8.2. Elektrisk bränslepump på

8.3. Låt inte farten understiga 90 km/h

8.4. Beräkna sättningspunkt innanför bantröskel. Avbryt landning OM sättning ej är genomförd in på 1/3 av banans längd.

8.5. Flyg färdigt på 0,5 m höjd. Stalla ut, därefter sättning med huvudställ och hög nos.

8.6. Håll kurs med pedaler/sidoroder

8.7. Bromsa endast vid behov

8.8. Anteckna landningstid

9. Avbruten landningsmanöver

9.1. Gaspådrag till maximalt varvtal

9.2. Minimumfart 90 km/h

10. På parkeringsplats

10.1. Lås bromsarna

10.2. Slå av all elektronisk utrustning:

10.2.1. Transponder

10.2.2. Radio

10.2.3. Bränslepump

10.2.4. Strobe

10.3. Slå av båda magneterna till läge OFF (Kupé)

10.4. Slå av huvudbrytare till läge OFF

10.5. Lås rodren

10.6. Anbringa bromsklotsar

10.7. Förtöj planet

10.8. Sätt på pitotrörsskyddet

10.9. Fyll i resedagbok